Zasady nadsyłania streszczeń

Streszczenia prac w języku polskim należy zgłaszać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.ppos2018.pl, zakładka „Wyślij streszczenie”.

Tematyka prac:

 • Temat nr 1: Schorzenia i urazy stawu ramiennego
 • Temat nr 2: Stopa końsko-szpotawa idiopatyczna
 • Temat nr 3: Urazy stawu skokowego

Należy zaznaczyć temat Sympozjum oraz sposób prezentacji (ustna lub plakatowa).
Prace plakatowe będą prezentowane w formie elektronicznej.

Termin nadsyłania prac został przesunięty do 18 marca 2018 roku. Prace należy przesłać
w następującej konfiguracji:

 1. Czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp między wierszami 1,5
 2. Objętość maksymalnie 2500 znaków
 3. Streszczenie nie może zawierać tabel, rycin i wykresów
 4. Streszczenie pracy musi zawierać:
  - imię i nazwisko oraz afiliacje autora/autorów
  - tytuł pracy w języku polskim
  - wstęp
  - cel
  - materiał i metody
  - wyniki
  - dyskusję
  - wnioski

Łącznie streszczenie może zawierać od 580 do 2500 znaków łącznie ze spacjami.

Nie ma możliwości dołączenia do tekstu streszczenia zdjęć, rysunków, wykresów ani tabel.
Streszczenie nie może zawierać informacji mogących identyfikować autorów lub ośrodek,
z którego pochodzi praca.

Streszczenia wszystkich prac zostaną poddane ocenie Komitetu Naukowego.
Prace niespełniające powyższych wymogów edytorskich oraz merytorycznych, a także nadesłane po wyznaczonym terminie, tj. po 15 marca 2018 roku, nie zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia w czasie obrad.

Potwierdzenie kwalifikacji pracy do prezentacji zostanie przesłane autorom do 30 marca 2018 r.

Warunkiem wygłoszenia pracy lub prezentacji w sesji plakatowej jest rejestracja udziału
w Sympozjum oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

UWAGA! Osoba wysyłająca streszczenie zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba
do korespondencji.